FronTask - תנאי שימוש

ברוכים הבאים למערכת ניהול הלקוחות, המשימות ומועדון הלקוחות FronTask (להלן: FronTask), מבית ב.א. ווייז - פתרונות תוכנה חכמים בע"מ (להלן: BeWise).

תנאים אלה חלים על השימוש במערכת בכל תצורה שהיא, אלא אם נחתם בין BeWise לבין המשתמש חוזה משפטי מחייב. תנאים אלה חלים בין אם באמצעות מחשב או כל מכשיר אחר המאפשר שימוש במערכת כדוגמת טלפון ניידים, מחשבי כף יד וכיו"ב.  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים ללא אפליה לגברים ולנשים כאחד.

אין להשתמש במערכת לניהול עסקים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

השימוש במערכת מצריך הרשמה מראש. בתהליך הרישום למערכת הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת נכונים ומלאים אי מסירת פרטי התקשרות נכונים כגון מספרי טלפון וכתובת דוא”ל ימנעו מחברת BeWise ונציגיה כל אפשרות לצור עמך קשר למסירת פרטים / עדכונים או אזהרות במקרה הצורך.

חלק מהשירותים במערכת כרוכים בתשלום. לשם שימוש בשירותים אלו תדרש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף ובעלותך. במקרה של שינוי באחד הפרטים עליך לעדכנם מידית באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של חברת BeWise בטלפון, בדוא"ל או באופן מקוון באתר. הנתונים שנמסרו יישמרו ע"י חברת BeWise ולא יעשה בהם כל שימוש אלא בהתאם להצהרת הפרטיות של BeWise.

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה עבור כל אחד ממשתמשי המערכת. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר. חברת BeWise לעולם לא תבקש ממך את הסיסמה לשום מטרה שהיא ואין למסור מידע זה לאיש אף אם הוא מציג עצמו כנציג החברה. חברת BeWise שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות אבטחת המידע או קביעת אמצעי זיהוי שונים או נוספים בעתיד.

BeWise רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית BeWise לבטל רישומך לשירות FronTask, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • מסירת פרטים שגויים בעת הרישום
 • מסירת שם המשתמש והסיסמה לשימושו של צד שלישי
 • הפרת תנאי הסכם זה
 • הפסקת שימוש במערכת במשך תקופה רצופה העולה על 90 יום
 • מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברת BeWise או בצד שלישי כל שהוא, לרבות משתמשים אחרים, או גופים הקשורים לחברת BeWise או נציגיהם
 • ביצוע כל פעולה שתמנע ממשתמשים אחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא
 • שימוש במערת לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, לסייע, להקל או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (לשירותים הכרוכים בתשלום)
 • אם יש לך חוב כספי ל-BeWise, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת ובכל תוכן הכלול בה הנן של BeWise או שלצד שלישי, שהרשה ל BeWise להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת,בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ-BeWise או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה באם תינתן אחת כזו. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

  BeWise מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות של BeWise מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

  מערכת FronTask עשויה לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. חלק מהכתבות המקצועיות באתר נכתבות ע”י גופים מסחריים ותוכנם כתוכן פרסומי לכל דבר ועניין. BeWise לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר, לאיכות המוצרים או השירותים המוצעים ע”י גופים אלו או שירכשו מגופים אלו. BeWise אינה כותבת או בודקת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם האחריות על פרסומים אלו ועל תוצאות השימוש בהם חלה על המפרסם בלבד. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. עליך לסכם כל עסקה שתיעשה בינך לבין המפרסם תוך בדיקה אישית של השירות או המוצר. בכל מקרה חברת BeWise איננה מהווה צד לכל עסקה שכזו.

  BeWise תוכל לשנות מעת לעת את ממשק המערכת, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, במסגרת פיתוח המערכת ושרותים נוספים. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, הכשרת עובדים, קריאת הוראות הפעלה וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי BeWise בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית חברת BeWise להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. זאת לאחר הודעה מוקדמת בפרק זמן סביר בין אם בהודעה פנימית במערכת, הודעה באתר, תכתובת דוא"ל או כל אמצעי אחר, עפ"י שיקול דעתה של החברה ובכל מקרה לא יותר מ30 יום לפני הפסקת השירות. BeWise תהיה רשאית למחוק במקרה כזה את המידע שהוזן במערכת בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

  המערכת ניתנת לשימוש כמות שהיא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי BeWise בגין תכונות של המערכת, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכיך. השימוש במערכת הנו על אחריותך הבלעדית והמלאה. BeWise משקיעה מאמצים רבים כדי ששירותיה לא יופרעו ויינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי BeWise ומפני נזקים, קלקולים,תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל BeWise או אצל מי מספקיה, אך אינה מתחייבת למנוע לחלוטין כל אחד מהמקרים המתוארים לעי"ל. ע"י שימוש במערכת הנך מצהיר כי הנך מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש במערכת שכזו. וכן כי אין ולא תהייה לך טענה כל שהיא הקשורה בנזקים הנגרמים מסיכונים אלו. וזאת לרבות ומבלי להגביל לגניבה, אבדן ועיוות המידע, מקרי מניעת שירות, גניבת מידע עסקי וכו"ב. השימוש במערכת הינו באחריות המשתמש בלבד. BeWise אינה אחראית למידע שהמשתמש מזין לתוך המערכת ואינה אחראית על המידע שהמשתמש שולח מהמערכת ללקוחותיו. האחריות היינה על המשתמש בלבד. BeWise

   לא תישא בכל אחריות לנזק, הוצאה, דמים, חבות או כל כשל אחר שייגרם למשתמש, וזאת בעקבות כל תקלת מחשב, כשל בתקשורת, נזקים פיזיים לחומרה ו\או כל מעשה או מחדל אחר שבגינו יפגע כל מידע שבבעלות המשתמש או לקוחותיו של המשתמש. בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, BeWise לא תהיה אחראי כלפי המשתמש בגין כל נזק מעבר לסכום כלל התשלומים באם היו כאלו בחצי השנה שקדמה לאירוע הנזק. על המשתמש לוודא כי הנתונים המוצגים נכונים ובמידת הצורך לפנות ל BeWise על מנת לשנותם.

  BeWise מבצעת גיבוי שוטף לשרתיה, אך אינה אחראית לאיכות הגיבוי או מתחיבת להצליח לשחזר נתונים ממנו.

  הנך מתחייב לשפות את BeWise, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את BeWise, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולות שביצעת במערכת וכתוצאה ממסמכים אשר הפקת בה. סמכות שיפוט על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.